Поверителност

"Цвети” ЕООД е администратор на лични данни и има издадено удостоверение №197294 за вписване в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри при КЗЛД.

Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.

С подаването на своя е-мейл, Вие давате съгласието си той да бъде използван за промоционални цели и разпространяване на търговски съобщения до него от издателите на lechiltel.bg

 

Powered By Calderra Ltd.