• Home »
  • Общи условия за ползване
Общи условия за ползване

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН - https://shop.lechitel.bg

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя стоки/услуги на Потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина https://shop.lechitel.bg. Тези условия обвързват всички Потребители. С поставянето на отметка в полето след: „Прочел съм и съм съгласен с Условия за ползване”, Потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на Потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на https://shop.lechitel.bg, съхранение на IP адреса на Ппотребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://shop.lechitel.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона "Потвърди", Потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове. Всички обявени цени са с включен ДДС.

II. ДОСТАВКА
7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за тях. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката Потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от Клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

IІІ. ЦЕНИ
9. Цените, посочени на сайта не включват транспортните разходи за доставка на стоките до Клиента. Цената на транспорта се изчислява автоматично в процеса на оформяне на поръчката, в зависимост от нейния обем и мястото за доставка.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина https://shop.lechitel.bg.
11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
13. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата httsp://shop.lechitel.bg.
14.  Всеки Потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:
•  да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•   да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•  да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от https://shop.lechitel.bg услуги;
•  да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.shop.lechitel.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
15. Потребителят/клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

16. С въвеждане на електронния си адрес, Потребителят/клиентът се съгласява  да получава електронен бюлетин и електронни съобщения от ТЪРГОВЕЦА, от които е възможно да се откаже чрез натискане на бутона ОТПИШИ СЕ ТУК в долната част на получения бюлетин или на shop@lechitel.bg.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
17. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги.
18. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://shop.lechitel.bg. 
19. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез http://shop.lechitel.bg
19а. ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на Потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за качествените характеристики на всеки артикул преди той да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
20. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които той не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  


VI. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
22. Фирма „Цвети” ЕООД започва своята дейност през 1998 година. През годините, съвместно със своите партньори, се е доказала със своята лоялност. Нашата цел е да установим добри и дълготрайни отношения със своите потребители/клиенти, изградени на базата на доверие, спазвайки принципите на законност, честност и прозрачност . В тази връзка нашият стремеж е да запазим и защитим вашите лични данни. За тази цел изготвихме „Политика за поверителност и защита на личните данни”, чрез която да регулираме обработването на лични данни, предоставени от потребителите/клиентите на уебсайт : https://shop.lechitel.bg/ Фирма „Цвети”ЕООД, която управлява уебсайт https://shop.lechitel.bg/ , декларира, че всички лични данни, наричани по надолу , за краткост „данни“, се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби. В зависимост от това, какви наши услуги използвате, събираме следните лични данни: При закупуване на предлаганите от нас продукти: Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, адрес на доставка, телефонен номер, банкова сметка. Данни, произтичащи от действащия договор – закупени продукти, потребителски сегмент, обем на предоставените услуги. Ако получавате маркетингови съобщения от нас или провеждаме анкета, ние събираме: Име и данни за контакт – имейл адрес и име.

Цел

Покупка на продукт

Ние обработваме вашите лични данни, за да осигурим коректност при изпълнение на поетият от нас ангажимент и с цел подобряване на нашите услуги. Независимо от къде е направена поръчката от интернет страницата ни, мобилно приложение или по телефона, предоставените от вас лични данни са необходимостта за изпълнение на договора за продажба и изпълнение на правните ни задължения за издаване на счетоводен документ, което е правно основание са обработване на вашите данни. В случай, че изискате от нас проследяване на наличността на стока, ние обработваме вашите лични данни на основание вашето искане и съгласие. За да осигурим достатъчна защита на вашите права и интереси, ние съхраняваме вашите лични данни в криптирана форма. Обработваме вашите данните поради законен интерес, който се състои в осигуряване на защита и безопасност на нашите системи и нашите клиенти, за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения на основание законен интерес.

Маркетингови предложения и провеждане на анкети.

Получавате информационен бюлетин по имейла, което представлява търговско съобщение. Провеждаме анкети, с цел да подберете най-подходящият продукт за вас. Вие можете винаги да прекратите тези търговски съобщения, като изпратите съобщение с ОТКАЗ на имейл shop@lechitel.bg или се свържете с администратора за защита на личните данни. В случай, че пожелаете изтриване и заличаване на вашите данни, ние няма да използваме вашите електронни контакти докато не се регистрирате отново или изрично поискате да станете наш клиент . Имате право по всяко време безплатно да направите възражение срещу такава обработка. Данните за контакт са посочени в края на този документ. В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта https://shop.lechitel.bg/ и с цел реклама на дружество. Повече информация ще намерите в отделен раздел на този документ. Не извършваме пълно автоматизирана обработка, която за вас би имала правни последици.

Предоставяне на личните данни на трети страни

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за продажба, въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали съгласие за това. Страните на които могат да бъдат предоставени са: наши партньори за обработка на основание изпълнение на договора за продажба; доставчиците с цел поръчаните от вас продукти или услуги да се доставят на посочения от вас адрес; трети страни, участващи в обработката на данни; законни представители и държавни органи „Цвети”ЕООД може да предостави лични данни на трети страни, само, когато има основание за това и в случаите, когато това се изисква със закон или данните са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление. При желание и съгласие от ваша страна, ние ви откриваме клиентски акаунт, който е защитен с парола. В рамките на клиентския акаунт получавате пряк достъп до своите данни, включително тяхното редактиране, а също и да променяте абонамента за информационния бюлетин. Чрез клиентския акаунт можете също да управлявате своите лични данни. Правото да закриете вашият акаунт е съгласно Общите условия.

Защита на личните данни и срок на съхраняване

Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид, тъй като ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer). На нашия сайт и останалите системи ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни,като съхраняваме данните ви в криптиран вид, с което сме предприели всички необходими мерки срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение. Изискали сме от нашите нашите партньори и организации, които обработват вашите данни доказателство, че са привели своята компания в съответствие с изискванията на GDPR (Общ регламент относно защита на данните). Достъпът до вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на вашата лична парола. Не споделяйте вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на вашата дейност винаги да затваряйте прозореца на своя уеб браузър, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители. „Цвети” ЕООД не носи отговорност за злоупотреби с използваните пароли. Личните данни се обработват и съхраняват за време, необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за продажба, т.е. за времето на поръчката или до приключване на възникнал спор. За времето, през което „Цвети”ЕООД в качеството си на администратор е задължена да ги съхранява според правните разпоредби, например при счетоводни документи, които се архивират за период от 10 години. Съгласието за уведомяване за наличност на стока остава в сила до изпращане на информация за наличност. Съгласието за маркетинговите предложения и анкети е валидно в срок до 5 години или до получаване на отказ от страна на Клиента В останалите случаи времето за обработка се определя от целта за обработка или е зададена от законовите изисквания в областта на защита на личните данни.

Права на субектите, предоставящи данни

Вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни, да изисквате отстраняване на несъответствието или извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни. Можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, вашите лични данни ще бъдат заличени , ако е изтекъл законовият срокът, за който „Цвети” ЕООД е задължена да ги съхранява Унищожаването на личните данни ще настъпи веднага, след изпълнение на поставената цел и изтичане на законовото основание. Субектът може да ползва всичките си права, като изпрати писмено заявление (свободна форма) за исканото от него право на имейл: shop@lechitel.bg

Бисквитки

Нашият сайт ползва т.н. бисквитки, за да бъде нашето предложение за вас интересно и потребителски удобно. Бисквитките са малки текстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфон или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър. Използваме Бисквитки, за да функционира правилно кошницата и за да завършите своята поръчка възможно най-лесно; чрез Бисквитки се запомнят на вашите входни данни, така че не се налага отново да ги въвеждате и получавате информации за следене на реклами, защото не можем да ви предлагаме реклама за стока, към която нямате интерес. Някои бисквитки могат да събират информация, която в последствие се използва от трети страни (т.н. “бисквитки на трета страна). Не е възможно да бъдете идентифицирани от тези данни. Бисквитките, ползвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните - „session cookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт и дълготрайните, т.е. „persistent cookie“- остават съхранени във вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на бисквитките във вашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър).

Забраняване на бисквитките

Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове. Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на : Chrome ; Firefox; Internet Explorer; Android; Iphone и Ipad.

Връзки

Нашият сайт съдържа връзки към други уеб сайтове, които са производители на предлаганите от нас продукти. Моля, обърнете внимание, че тези сайтове могат да бъдат притежавани и управлявани от други компании и организации и имат други принципи за сигурност и защита на личните данни. Нашето дружество няма никакъв контрол и не носи никаква отговорност за каквато и да било информация, материали, продукти или услуги, съдържащи се или достъпни посредством уеб сайтове на нашите партньори.

Имате въпрос? Свържете се с нас! Не се колебайте!

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно посочените Принципи, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: Търговски офис „Лечител“, гр. София 1619, бул."Цар Борис III"№353, на Телефон: 02 957 12 06 или shop@lechitel.bg Политиката за поверителност и за защита на личните данни влизат в сила от 25.05.2018г. "Цвети” ЕООД може да използва личните данни единствено и само за целите за които са предоставени.
 

VII. ИЗМЕНЕНИЯ
23. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителите за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията и им даде достатъчен срок да се запознаят с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VІІІ. ТЕРМИНОЛОГИЯ
24. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата https://shop.lechitel.bg на своя компютър.
25. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента/потребителя.
26. Интернет магазина shop.lechitel.bg е собственост на ”Цвети”ЕООД, ЕИК 121106584, с адрес за кореспонденция: София 1619, бул.”Цар Борис ІІІ”№353, наричано по-горе ТЪРГОВЕЦ.
27. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.